GREW - Integracja i różnorodność poprzez edukację oraz sport

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+

O PROJEKCIE

GREW to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, w skład którego wchodzą 4 organizacje z 3 krajów UE: Włoch, Polski i Bułgarii. Priorytetem projektu jest integracja i różnorodność we wszystkich dziedzinach edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. W tym zakresie ma on na celu przyczynienie się do włączenia mniejszości etnicznych za pomocą metodologii ETS (edukacja przez sport), a tym samym poprawę zasięgu tej grupy społecznej poprzez podjęcie tematu dyskryminacji, z którą mogą się spotkać w codziennym funkcjonowaniu. W ramach tego projektu partnerzy zamierzają stworzyć zintegrowane i pokojowe środowisko, w którym równość i sprawiedliwość są kluczowymi słowami.
Czas trwania: 2022-12-01 - 2024-11-30

CELE PROJEKTU

Zwiększenie wzajemnego zrozumienia między różnymi mniejszościami etnicznymi

Przeciwdziałanie rasizmowi i dyskryminacji poprzez edukację

Promowanie metodologii ETS jako narzędzia zapewniającego długoterminowe efekty uczenia się

REZULTATY PROJEKTU

01

Badanie dobrych praktyk na potrzeby dwóch grup docelowych: trenerów i edukatorów sportowych organizacji pozarządowych oraz młodych sportowców z mniejszości etnicznych. Druga faza: produkcja formatu szkoleniowego GREW

02

Przeprowadzenie etapu lokalnego (dla każdego Partnera) w celu podniesienia świadomości na temat włączania mniejszości etnicznych poprzez sport. Ta faza będzie zarządzana przez każdą organizację partnerską na poziomie krajowym, przy czym główną rolę będą odgrywać edukatorzy w organizacjach.

03

Badania dotyczące dobrych praktyk, formatu szkolenia i działań realizowanych na etapie lokalnym zostaną umieszczone w „Podręczniku GREW dotyczącym zapobiegania rasizmowi wśród młodzieży”

04

Stworzenie standardowego formatu Turnieju „Sport Mniejszości Etnicznych”.

05

Konferencja końcowa w każdym z krajów partnerskich, która odbędzie się w czasie ostatnich dni działań lokalnych: Działania podnoszące świadomość na poziomie lokalnym; imprezy sportowe z młodzieżą; Kampania internetowa.

PARTNERZY PROJEKTU

UTWORZONE PRZY WSPÓŁPRACY Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

Scroll to Top